Príkazy a metodické usmernenia dekana FBI

Príkazy dekanky

2020/03 - Opatrenia COVID

2020/02 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ

2020/01 - Navýšenie osobného príplatku - motivačné kritériá

2019/26 - Inventarizácia majetku

2019/25 - Tútori ročníkov 2019/2020

2019/24 - Rada garantov FBI UNIZA

2019/23 - Komisia na udelenie Ceny profesora Jána Mikolaja

2019/22 - Graduačná komisia FBI UNIZA

2019/21 - Disciplinárna komisia FBI UNIZA

2019/20 - Komisia na opravné štátne skúšky 2019

2019/19 - Akademický kalendár AR 2019/2020

2019/18 - Redakčná a technická rada časopisu Krízový manažment

2019/16 - Vymenovanie rady kvality

2019/15 - Prijímacie konanie do III. stupňa VŠ štúdia - 2019

2019/14 - Prijímacie konanie do I. a II. stupňa VŠ štúdia - 2019

2019/13 - Pridelenie inštitucionálnych grantov

2019/11 - Grantová komisia FBI

2019/10 - Rada študentskej vedeckej a odbornej činnosti

2019/09 - Prehľad komisií na štátne skúšky - 2019

2019/07 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ - 2019

2019/02 - Komisia ERASMUS+

2018/17 - Tútori ročníkov a študijní poradcovia v AR 2018/2019

2018/14 - Akademický kalendár AR 2018/2019

2018/05 - Čerpanie dovolenky - 2018

2018/04 - Nariadenie práce nadčas

2017/28 - Zápisy z rokovaní odborových komisií doktorandského štúdia

2017/25 - Vreckové - zahraničné pracovné cesty  (usmernenie k smernici UNIZA č. 146)

2017/21 - Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií

2017/09 - Opatrenia pre vstup a pobyt v objektoch FBI UNIZA

2016/15 - Úprava podmienok získavania kreditov v doktorandskom štúdiu

2016/13 - Parkovanie v areáli Fakulty bezpečnostného inžinierstva

2015/24 - Manuál jednotného vizuálneho štýlu na UNIZA (loga, hlavičkový papier, vizitky ...)

2015/10 - Edičná komisia

2013/19 - Pokyn dekana k elektronickému dochádzkovému systému

2012/23 - Evidencia dochádzky doktorandov na mieste svojho pôsobiska

Metodické usmernenia dekanky

2015/02 - Metodické usmernenie k študijnému poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia (platné od 1.9.2015)

2015/01 - Metodické usmernenie o zahraničných študijných pobytoch     

2011/01 - Metodické usmernenie FBI č.1/2011 + Metod. usmernenie UNIZA č.4/2010 k realizácii výdavkov zo štrukturálnych fondov0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI