Príkazy a metodické usmernenia dekana FBI

Príkazy dekanky

2020/17 - Vyhlásenie súťaže na zhotovenie loga  
2020/14 - Graduačná komisia 
2020/13 - Inventarizácia majetku - komisie
2020/12 - Mimoriadne štipendium 1 v AR 2020/2021
2020/11 - Tútori ročníkov a študijní poradcovia v AR 2020/2021
2020/10 - Disciplinárna komisia
2020/07 - Akademický kalendár 2020/2021
2020/06 - Prijímacie konanie PhD. štúdium
2020/05 - Komisie - Štátne skúšky 2020
2020/04 - Organizácia štátnych skúšok v 1. a 2.stupni štúdia v akademickom roku 2019/2020
2020/03 - Opatrenia COVID
2020/02 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ
2020/01 - Navýšenie osobného príplatku - motivačné kritériá
2019/26 - Inventarizácia majetku
2019/24 - Rada garantov FBI UNIZA
2019/20 - Komisia na opravné štátne skúšky 2019
2019/18 - Redakčná a technická rada časopisu Krízový manažment
2019/16 - Vymenovanie rady kvality
2019/15 - Prijímacie konanie do III. stupňa VŠ štúdia - 2019
2019/14 - Prijímacie konanie do I. a II. stupňa VŠ štúdia - 2019
2019/13 - Pridelenie inštitucionálnych grantov
2019/11 - Grantová komisia FBI
2019/10 - Rada študentskej vedeckej a odbornej činnosti
2019/09 - Prehľad komisií na štátne skúšky - 2019
2019/07 - Vyhlásenie súťaže ŠVOČ - 2019
2019/02 - Komisia ERASMUS+
2018/05 - Čerpanie dovolenky - 2018
2018/04 - Nariadenie práce nadčas
2017/28 - Zápisy z rokovaní odborových komisií doktorandského štúdia
2017/25 - Vreckové - zahraničné pracovné cesty  (usmernenie k smernici UNIZA č. 146)
2017/21 - Vyhláška dekana o priznávaní motivačných štipendií
2017/09 - Opatrenia pre vstup a pobyt v objektoch FBI UNIZA
2016/15 - Úprava podmienok získavania kreditov v doktorandskom štúdiu
2016/13 - Parkovanie v areáli Fakulty bezpečnostného inžinierstva
2015/24 - Manuál jednotného vizuálneho štýlu na UNIZA (loga, hlavičkový papier, vizitky ...)
2013/19 - Pokyn dekana k elektronickému dochádzkovému systému
2012/23 - Evidencia dochádzky doktorandov na mieste svojho pôsobiska

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI