Katedra požiarneho inžinierstva

Všeobecné informácie

Telefón 041 513 6751
Web https://www.facebook.com/groups/430114031737586
Vedúci
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Kontakt 041 513 6750, 041 513 6798
Miestnosť MA507
Sekretariát
Ivana Čepčániová
Telefón 041 513 6751
Miestnosť MA506

Zamestnanci

Ing. Michal Ballay, PhD., LL.M.
Miestnosť  MA118 Telefón  041 513 6858
Operačná analýza. Stochastické metódy operačnej analýzy. Obnova pozemných a dopravných stavieb.
Ivana Čepčániová
Miestnosť  MA506 Telefón  041 513 6751, 041 513 6753
Ing. Iveta Coneva, PhD.
Miestnosť  MA503 Telefón  041 513 6755
Krízové situácie v súvislosti s chemickými látkami a materiálmi anorganického a organického pôvodu. Horenie a vlastnosti horľavých látok a materiálov. Hasiace látky a ich efektívne využitie na hasenie rôznych tried požiarov.
doc., Bc. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD.
Miestnosť  MA508 Telefón  041 513 6796
Konštrukčné a materiálové riešenie stavieb so zameraním na protipožiarnu bezpečnosť. Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiarnotechnické zariadenia budov.
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.
Miestnosť  MA511 Telefón  041 513 6758
Environmentálne riziká.
Ing. Jaroslav Kapusniak, PhD.
Miestnosť  MA505 Telefón  041 513 6757
Ing. Bc. Milan Konárik, PhD.
Miestnosť  MA502 Telefón  041 513 6797
Neodkladná zdravotná starostlivosť, Taktika vedenia zásahu, Technológia záchranných prác.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Miestnosť  MA120 Telefón  041 513 6850
Mechanika telies. Systémová a operačná analýza. Spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení. Odolnosť technických infraštruktúrnych systémov.
doc. Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Miestnosť  MA512 Telefón  041 513 6767
Požiarna bezpečnosť technologických procesov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v HaZZ, Skúšobníctvo v Požiarnej ochrane.
prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Miestnosť  MA515 Telefón  041 513 6799
Základy mechaniky kvapalín a plynov, šírenie tepla, environmentalistika, chémia horenia a hasenia.
ORCID: 0000-0001-9424-2024, ID: F-2103-2018; Scopus ID: 7006353032;
Ing. Patrik Mitrenga, PhD.
Miestnosť  MA504 Telefón  041 513 6752
Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna prevencia. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Krízové situácie prírodného charakteru. Technológie záchranných prác. Topografia, kartografia a GIS.
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Miestnosť  MA507 Telefón  041 513 6750, 041 513 6798
Taktika hasičských jednotiek pri zásahoch a požiaroch. Požiare automobilov a techniky. Zásobovanie hasiacimi látkami.
doc. Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
Miestnosť  MA215 Telefón  041 513 6602, 041 513 6754
Fyzikálna chémia a kinetika explózií. Protivýbuchová prevencia so zameraním sa na výbuchy horľavých priemyselných prachov. Nebezpečné látky z hľadiska kategorizácie, prepravy, manipulácie, balenia a toxikológie. Radiačná, chemická a biologická ochrana.

Doktorandi

Ing. Dorota Hodúlová
Miestnosť MA510 Telefón 041 513 6769
Možnosti implementácie modelovacích nástrojov pri optimalizácii odvetrávania stavieb pri požiari
Ing. Michal Huliak
Miestnosť MA510 Telefón 041 513 6769
Ing. Katarína Košútová
Miestnosť MA510 Telefón 041 513 6769
Ing. Kristián Slašťan
Miestnosť MA510 Telefón 041 513 6769
Ing. Tatiana Verešová
Miestnosť MA510 Telefón 041 513 6769
Informačná podpora veliteľa zásahu pri mimoriadnej udalosti v cestnom tuneli.

Popis činnosti

Katedra požiarneho inžinierstva je pracoviskom FBI UNIZA, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu a vzdelávanie študentov študijného odboru záchranné služby v študijnom programe záchranné služby. Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí požiarna prevencia, organizácia integrovaného záchranného systému, manažment záchranných služieb, požiarna bezpečnosť stavieb, chémia horenia a hasenia, protivýbuchová prevencia, hasičská technika, taktika pri zásahoch a požiaroch, zisťovanie príčin havárií a požiarov, technológia záchranných prác. Vedecká práca je orientovaná na organizáciu a technické zabezpečenie protipožiarnej ochrany, požiarne inžinierstvo, protipožiarnu bezpečnosť 
a prevenciu v technologických procesoch, hasičskú techniku, integrované záchranné systémy a manažment záchranných služieb
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI