Erasmus +

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

- Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig).
- Mládež v akcii.
- Programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy.
- A pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

 

Program je určený pre:

  • - denných študentov – štúdium a stáže v zahraničí;
  • - vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;
  • - vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.

Program Erasmus sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni, nezávisle od dĺžky štúdia a priznanej kvalifikácie a vrátane doktorandského štúdia, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú.

 

Kontaktné miesta programu ERASMUS:

1. Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing FBI UNIZA doc. Ing. Katarína Hollá, PhD., Referát pre vedu, medzinárodné vzťahy a marketing FBI UNIZA Dana Baránková.

2. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania/Erasmus

http://www.erasmusplus.sk/

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI