Výberové konanie

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ..., výberové konanie na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na obsadenie funkcie:

Tajomníka FBI UNIZA

Odborný asistent so zameraním na výučbu inžinierskej geometrie a matematiky

Odborný asistent so zameraním na oblasť technických prostriedkov na ochranu osôb a majetku

Odborný asistent so zameraním na oblasť bezpečnostných služieb

Profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana osôb a majetku

Odborný asistent so zameraním na oblasť chémie, nebezpečných látok, chémie horenia a hasiacich látok


Adresa pre podávania žiadostí:

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

Podrobné údaje k výberovému konaniu sú uvádzané v konkrétnych pracovných ponukách.

     


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI