Kurzy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva ponúka vybrané kurzy nielen študentom ale aj odbornej verejnosti.


Modulový kurz KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Katedra krízového manažmentu FBI UNIZA zabezpečuje vzdelávací program „Krízový manažment“, akreditovaný MŠVVaŠ SR, ktorý pozostáva z nasledovných modulov:

 1. Krízový manažment vo verejnej správe
 2. Krízový manažment v podniku 
 3. Manažment rizík organizácie 
 4. Metódy a technicky v procese manažmentu rizika 
 5. Posudzovanie rizík priemyselných procesov 
 6. Manažment bezpečnosti v organizácii  
 7. Ekonomická bezpečnosť 
 8. Riziko reputácie 
 9. Krízová komunikácia 
 10. Základy krízovej intervencie
Viac informácií na stránke kurzu.
Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na FBI UNIZA, ale aj záujemcom z iných fakúlt ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia. Hlavný dôraz sa bude klásť na tie časti matematiky, ktorým je na stredných školách venovaná menšia, alebo žiadna pozornosť, ale vo výučbe na vysokej škole sú nevyhnutné.

Kurz je tematicky zameraný na:
 • úpravy matematických výrazov a racionálnych funkcií,
 • algebraické rovnice,
 • iracionálne, goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie, rovnice a nerovnice,
 • komplexné čísla,
 • vektorová algebra,
 • analytická geometria v rovine a kužeľosečky.

Viac informácií na stránke kurzu


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI