Konferencia RKS

| KONFERENCIA RKS | REGISTRÁCIA | POPLATOK | PRÍSPEVOK | PROGRAM | KONTAKTY | ARCHÍV | FOTO |

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

26. medzinárodná vedecká konferencia FBI UNIZA

17. - 18.05.2023 


Konferencia RKS sa koná pod záštitou Žilinskej univerzity v Žiline a Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.


Miesto konania konferencia: Žilinská univerzita v Žiline (budova AR, mapa UNIZA)

Cieľom konferencie RKS  je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností a dobrej praxe, aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových situácií v podnikoch a vo verejnej správe, ako aj aktuálnych otázok v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou.


Konferencia RKS sa koná pod záštitou Žilinskej univerzity v Žiline, Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, Prezídia Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru SR.


Odborné zameranie konferencie:

 • Krízové riadenie
 • Manažment rizík
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Priemyselná bezpečnosť
 • Krízová intervencia
 • Bezpečnostný manažment
 • Ochrana osôb, majetku
 • Prevencia kriminality
 • Ochrana mäkkých cieľov
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Ochrana kritickej infraštruktúry
 • Záchranné služby
 • Ochrana pred požiarmi
 • Záchranárska technika
 • Skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi
 • Integrovaný záchranný systém


Dôležité termíny:

Odoslanie prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu (online)

17.04.2023

Odoslanie prihlášky (bez príspevku, online)

28.04.2023

Zaslanie príspevku

17.04.2023

Oznámenie vedeckého výboru o prijatí príspevku a recenzných posudkoch

24.04.2023

Úhrada konferenčného poplatku

28.04.2023

Zaslanie programu konferencie

09.05.2023

 

Spôsob prihlasovania:

Formou odoslania online prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu (prihláška).

Konferencie sa môžete zúčastniť aj bez publikovania príspevku (formou online prihlášky). 

Informácie o konferencii v anglickom jazyku / Information about the conference in English: https://fbi.uniza.sk/en/aktuality/26th-conference-crisis-situations-solution-in-specific-environment


Tešíme sa na stretnutie.


RKS2023 – Pozvánka
Vedecký výbor konferencie Záštita nad konferenciou

ČELKO Ján, prof., Ing., CSc.

rektor, Žilinská univerzita v Žiline

KAŇOVÁ Michaela, Ing.

generálna riaditeľka, Sekcia krízového riadenia, Ministerstvo vnútra SR

MIKULÁŠEK Pavol, plk., Ing.

prezident, Hasičský a záchranný zbor, Ministerstvo vnútra SR

HAMRAN Štefan, plk., JUDr. 

prezident, Policajný zbor SR


Partneri konferencie0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI