Katedra krízového manažmentu

Všeobecné informácie

Telefón 041 513 6701
Web http://fsi.uniza.sk/kkm/
Vedúci
doc., Ing. Katarína Buganová, PhD.
Kontakt 041 513 6748
Miestnosť MA406
Zástupca vedúceho
doc., Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
Kontakt 6708
Miestnosť MA405
Sekretariát
Iveta Gašpieriková
Telefón 041 513 6701, 041 513 6703
Miestnosť MA407

Zamestnanci

doc., Ing. Katarína Buganová, PhD.
Miestnosť  MA408 Telefón  041 513 6748
Iveta Gašpieriková
Miestnosť  MA407 Telefón  041 513 6701, 041 513 6703
doc., Ing. Katarína Hollá, PhD.
Miestnosť  MA201 Telefón  041 513 6610, 041 513 6707
doc., Ing. Mária Hudáková, PhD.
Miestnosť  MA404 Telefón  041 513 6712
Na katedre krízového manažmentu FBI ŽU pôsobí od roku 2001. Vedecko-pedagogický titul docent získala v študijnom odbore Manažment na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Vysokoškolské vzdelanie získala na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v odbore Podnikový manažment. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá prevenciou podnikových kríz, aplikáciou manažmentu rizika v podniku s využitím rôznych manažérskych metód a technik. Venuje sa aj manažmentu rizika v procese zvyšovania kvality v organizáciách. Scopus ID: 56527002600; WOS ID: S-6206-2017
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Miestnosť  MA414 Telefón  041 513 6705
V rámci vedeckej profilácie sa venuje problematike ekonomických aspektov bezpečnosti, finančnému manažmentu, ekonomickým aplikáciám v krízovom manažmente a moderným metódam predikcie ekonomických časových radov. V roku 2009 spracoval a obhájil dizertačnú prácu na tému: „Vplyv katastrof na finančné trhy“
doc., Ing. Jozef Klučka , PhD.
Miestnosť  MA415 Telefón  041 513 6706
Ekonomické aspekty krízového manažmentu, riadenie rizika a riadenie rizika podniku
Ing. Jozef Kubás, PhD.
Miestnosť  MA414 Telefón  041 513 6705
V rámci vedeckej profilácie sa venuje problematike civilnej ochrany, krízovému manažmentu vo verejnej správe a bezpečnosti na úrovni samosprávy. V roku 2018 obhájil dizertačnú prácu na tému: „Výskum kvality bezpečnosti v miestnej samospráve“.
doc., Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Miestnosť  MA413 Telefón  041 513 6714
Mgr. Valéria Moricová, PhD.
Miestnosť  MA403 Telefón  041 513 6731
Stres, psychosociálne riziká, psychická odolnosť, krízová intervencia, psychická prvá pomoc, ľudský faktor, vzdelávanie, pracovná psychológia, manažérska psychológia, psychológia pre záchranné služby.
prof., Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Miestnosť  AA313 Telefón  041 513 6717, 041 513 5130
Mgr. Mariana Sedliaková
Miestnosť  MA411 Telefón  041 513 6722
doc., Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
Miestnosť  MA405 Telefón  041 513 6708
Ing. Michal Titko, PhD.
Miestnosť  MA411 Telefón  041 513 6713
Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia. Štátne hmotné rezervy. Softvérová podpora riešenia krízových situácií. Zraniteľnosť a odolnosť spoločnosti voči krízovým javom. Príprava spoločnosti na krízové javy. Štatistika.

Doktorandi

Ing. Daniel Brezina
Miestnosť MA412 Telefón 041 513 6715
Postavenie a kompetencie miestnej štátnej správy v procese riešenia krízových javov.
Ing. Michaela Jánošíková
Miestnosť MA412 Telefón 041 513 6715
Podpora prípravy na riešenie krízových javov prostredníctvom simulácií.
Ing. Patrik Lahuta
Miestnosť MA409 Telefón 041 513 6715
Návrh modelu integrovaného systému manažmentu rizika v podniku.
Ing. Matej Masár
Miestnosť MA412 Telefón 041 513 6719
Posudzovanie rizík v projektovom riadení v podniku.
Ing. Marek Ontkóc
Miestnosť MA Telefón 041 513 6715
Ing. Jana Šimíčková
Miestnosť MA409 Telefón 041 513 6715
Návrh modelu manažmentu rizika v projektovom riadení organizácie.

Popis činnosti

Katedra krízového manažmentu je pracoviskom FBI ŽU, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru občianska bezpečnosť v študijnom programe krízový manažment. Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patrí krízový manažment, krízové plánovanie, riešenie krízových situácií, teória rizík, legislatíva krízových situácií, analýza podnikateľských rizík a ďalšie odborné, manažérske a ekonomické predmety. Vedecká práca je orientovaná na rozvoj teórie a praxe krízového manažmentu, riešenie krízových javov a na objasňovanie ich ekonomických, sociálnych, psychologických a iných súvislostí. Ďalej zahŕňa krízový manažment vo verejnej správe, teóriu rizík a riadenie rizík.

Aktivity pracoviska

Organizácia konferencie RKS ....
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI