ŠVOČ

ROK 2019

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Príkaz dekana ku ŠVOČ na stiahnutie

Súťaž sa uskutoční dňa 24. apríla 2019 v nasledujúcich sekciách:


 

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

Zameranie sekcie: charakteristika sektorov kritickej infraštruktúry (KI), úlohy verejnej správy v oblasti bezpečnosti KI, ohrozenia dopravnej a energetickej infraštruktúry, špecifiká manažmentu rizík v doprave a energetike, informačná podpora pre KI, ochrana prvkov KI v sektore doprava a energetika, vzájomná závislosť medzi sektormi KI.

• Zoznam tém pre sekciu Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry  -  vypísaných Katedrou technických vied a informatiky FBI.

 

Krízový manažment

Zameranie sekcie: krízový manažment, bezpečnosť kritickej infraštruktúry, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia, analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií. 

•  Zoznam tém pre sekciu Krízový manažment  -  vypísaných Katedrou krízového manažmentu FBI.

 

Ochrana osôb majetku a informácií

Zameranie sekcie: bezpečnostný manažment, ochrana kritickej infraštruktúry,   bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.

•  Zoznam tém pre sekciu Ochrana osôb majetku a informácií  -  vypísaných Katedrou bezpečnostného manažmentu FBI.

 

Záchranné služby

Zameranie sekcie: chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchranných prácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém, skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarov a havárií.

•  Zoznam tém pre sekciu Záchranné služby  -  vypísaných Katedrou požiarneho inžinierstva FBI.


 

Ako sa prihlásiť:

V prípade záujmu zúčastniť sa ŠVOČ je potrebné vybrať si tému práce (alebo navrhnúť vlastnú), dohodnúť sa s vedeckým konzultantom na ďalšom postupe a nasledovne priniesť vyplnenú prihlášku tajomníkovi sekcie, ktorý vám poskytne ďalšie informácie:

 

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry Ing. Roman Kmeť  ebzna.xzrg@sov.havmn.fx
Krízový manažment Ing. Jana Šimíčková  wnan.fvzvpxbin@sov.havmn.fx
Ochrana osôb majetku a informácií Ing. Richard Jankura  evpuneq.wnaxhen@sov.havmn.fx
Záchranné služby Ing. Kamil Matta  xnzvy.znggn@sov.havmn.fx
Ing. Diana Komendátová  qvnan.xbzraqngbin@sov.havmn.fx

 

•  Prihláška do ŠVOČ  (tlačivo - Word)


 

Základné informácie k prácam ŠVOČ v akademickom roku 2018/2019

   1. prihlášky odovzdať tajomníkom jednotlivých sekcií do 12. 4. 2019 na predpísanom tlačive dostupnom na webovej stránke fakulty;

   2. súťažné práce a prezentácie odovzdať v papierovej (dva výtlačky) a v elektronickej forme (1 x) tajomníkom jednotlivých sekcií do 22. 4. 2019;

        - prezentáciu súťažných prác odovzdať v MS Power Point (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.ppt);

        - súťažnú prácu odovzdať vo formáte PDF (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.pdf);

        - cudzí a zahraniční účastníci predložia súťažné práce v elektronickej podobe do 22. 4. 2019 tajomníkom sekcií, v papierovej podobe v deň súťaže
          priamo odbornej porote;

   3. prácu ŠVOČ spracovať v rozsahu 12 – 16 strán (úvod až záver);

   4. pri vypracovaní použiť metodickú pomôcku uverejnenú na stránke www.fbi.uniza.sk:  „Ako písať a obhájiť bakalársku a diplomovú prácu“ (k dispozícii tu);

   5. študenti FBI UNIZA prácu vypracovať podľa fakultného vizuálneho štýlu (k dispozícii tu);

   6. prezentácie prác pripraviť v MS Power Point na 10 minút;

   7. začleniť do prezentácie "summary" alebo vypracovať celú prezentáciu v anglickom jazyku.


 

 

Uzávierka podávania prihlášok: 12. 4. 2019

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI