Výzva na podávanie prihlášok na získanie grantu – Erasmus+ študijné pobyty a stáže 2021/2022

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2021/2022 a získať grant na absolvovanie mobility. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM). Prihlášku je potrebné doručiť p. Baránkovej č. dverí MA 202.


Zároveň Vám dávame do pozornosti E+ mobilnú aplikáciu pre vysokoškolských študentov, ktorú Európska komisia predstavila a dala do používania v januári 2021. E+ mobilná aplikácia má uľahčiť vybavovanie obsahu štúdia a ostatných praktických záležitostí spojených s Erasmus+ mobilitami študentov. E+ mobilnú aplikáciu je možné stiahnuť na stránke EK Erasmus+ (erasmusapp.eu).


Termíny podávania prihlášok na Erasmus+ mobility

Prihlášky na akademický rok 2021/2022 sa podávajú do 15. 03. 2022 (kancelária FBI UNIZA MA202 – p. Baránková) 

Výber študentov sa uskutoční v marci 2022.


Na koho sa obrátiť:

doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing
tel.: +421 41 513 6610
e-mail: katarina.holla@uniza.sk

Dana Baránková
referát pre medzinárodné vzťahy a marketing
tel.: +421 41 513 6710
e-mail: dana.barankova@uniza.sk


Na fakultných koordinátorov:

Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Katedra krízového manažmentu FBI UNIZA

Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
Katedra bezpečnostného manažmentu FBI UNIZA

doc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Katedra požiarneho inžinierstva FBI UNIZA


Ďalšie stránky, na ktorých sa nachádzajú informácie o programe

Stránky UNIZA

Erasmus+ charta UNIZA

ESN UNIZA

Program Erasmus+ stránka Národnej agentúry

Program Erasmus+ stránka Európskej komisie

Program Erasmus+ 2014-2020

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI