Konferencia 2022

 

25. medzinárodná vedecká konferencia FBI UNIZA
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí.
18. - 19.05.2022 - Žilina 


Cieľom konferencie RKS  je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností a dobrej praxe, aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových situácií v podnikoch a vo verejnej správe, ako aj aktuálnych otázok v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou.

Miesto konania konferencia:
Žilinská univerzita v Žiline, budova NR, Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SR. - mapa

PROGRAM KONFERENCIE 
CONFERENCE PROGRAM (EN)  

Prihlasovanie - online - do 20.04.2022:

Dokumenty:

Odborné zameranie konferencie:

 • Krízové riadenie
 • Manažment rizík
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Priemyselná bezpečnosť
 • Krízová intervencia
 • Bezpečnostný manažment
 • Ochrana osôb, majetku
 • Prevencia kriminality
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Ochrana kritickej infraštruktúry
 • Záchranné služby
 • Ochrana pred požiarmi
 • Záchranárska technika
 • Skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi
 • Integrovaný záchranný systém

Dôležité termíny:
Odoslanie prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu (online) 20.04.2022
Zaslanie príspevku a záväznej prihlášky 20.04.2022
Oznámenie vedeckého výboru o prijatí príspevku a recenzných posudkoch 29.04.2022
Úhrada konferenčného poplatku a zaslanie avíza 02.05.2022
Zaslanie podrobného programu konferencie 13.05.2022

Spôsob prihlasovania:
Pozvánka, prihláška s anotáciou príspevku a šablóna na písanie článkov je dostupná na internetovej adrese www.fbi.uniza.sk/stranka/konferencia-2022
Termín odoslania online prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu je do 20.04.2022. 
Konferencie sa môžete zúčastniť aj bez publikovania príspevku. 
Tešíme sa na stretnutie.

Konferenčný poplatok: 
120 € s DPH
zahŕňa zborník, obed, občerstvenie, banket. 
Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 02.05.2022 a zaslať avízo o platbe.
Na základe prijatej platby bude vystavený a zaslaný daňový doklad.
Platobné podmienky sú uvedené v záväznej prihláške.

Kontakt: 


Organizačný výbor:

doc. Ing. Katarína BUGANOVÁ, PhD organizačný garant konferencie, tel.: 00421-41-513 6748
Mgr. Valéria MORICOVÁ, PhD.  manažérka konferencie, tel.: 00421-41-513 6731
Mgr. Andrea LACOVÁ logistické a finančné zabezpečenie konferencie, tel.: 00421-41-513 6603
Ing. Michal TITKO, PhD. redaktor zborníka z konferencie, tel.: 00421-41-513 6713

Partneri konferencie:

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI